Guidelines for Sauna / English.

 

PREPARING FOR INSTALLATION

Check that there is adequate ventilation in the room where the sauna is to be installed Make sure that the wooden materials won’t come into constant contact with water, for instance at the bottom of the wall, during installation Ensure that the external surfaces of the sauna won’t remain exposed to water or moisture upon installation

 

TREATING WOODEN COMPONENTS

To prolong the life of your sauna, Combiwood Sweden/Combistock OÜ recommends that you treat all wooden components, elements, and frames with a breathable wood preservative – preservatives improve the wood’s resistance to dirt and moisture, making it easier to clean and enhancing its appearance with a deep, vivid tone Dust all of the wooden sauna components and then clean them with a sauna detergent before allowing them to dry Treat the walls and ceilings on both sides with a specialist sauna finish product such as Tikkurila Supi Saunasuoja and then treat all surfaces of the seating materials with a sauna bench protection product like Tikkurila Supi Laudesuoja

Don’t use paints or varnishes, as the wood must be able to breathe

 

Advice for sauna maintenance

DURING USE

Only throw water on the heater, not on the walls or benches Don’t wear wet swimsuits in the sauna, as water from these will damage the bench To keep the bench fresh, we recommend using seat covers – these can also make it more comfortable to sit on the bench when it is hot

 

AFTER EACH USE

Wipe the benches with a clean, damp cloth – don’t use running water to clean them, and ensure that excess water doesn’t pool on the wooden surfaces Use appropriate cleaning products for the benches and other wooden components, reading the instructions first After cleaning your sauna, allow the surfaces to dry and ensure that the room is well ventilated – we recommend leaving the heater on for at least half an hour with the air vent open and the door and windows closed

If possible, lift up the benches to allow them to dry better

 

AT LEAST ONCE PER YEAR

Treat the sauna’s wooden surfaces with an appropriate product, this should be done more frequently if the sauna receives intensive use Clean all surfaces of the seating materials, walls, and ceilings using a soft brush or cloth and a specialist cleaning product, following the instructions on the packaging For deeper stains and soiling, gently clean the bench using a fine sandpaper before treating the sanded surface with a wood preservative Avoid using cleaning agents that are unsuitable for saunas – for example, disinfectants bleach the wood and can spoil its surface Inspect the fastenings on the benches and supports, tightening any screws if necessary; they may loosen over time due to changes in the wood caused by heat and humidity

 

THINGS TO AVOID

Don’t dry textiles in your sauna, as this can be a fire hazard – excessive moisture can also damage the surface of the wood Avoid heating the sauna beyond the maximum temperature specified by the heater manufacturer – excessive heat may create a fire risk or cause the wood to warp Never use a pressure washer or running water when cleaning your sauna, as excessive moisture can permanently damage the structure and surface of the wood

 

HOW WOOD CHANGES WHEN USED IN THE SAUNA

Wood is a natural material, and its surface may crack or bend when used in the sauna This is normal due to the extreme and rapid changes in temperature and humidity that occur The risk of wood deformation depends on the material and intensity of use – the effects are also more visible in wider boards Wooden materials in the part of the sauna most exposed to the hot steam may darken over time

 

SUGGESTIONS FOR USING SAUNA WOOD

Handle packs of wood or individual boards with care during installation Don’t scratch the surface of the wood or slide the boards over one another Treating the wood with a suitable wood oil or care product will also soften the scent Please note that we cannot accept claims about the quality or scent of the wood after it has been cut, installed, or treated

 

 

Riktlinjer fÖr bastu / svenska

 

FÖRBEREDELSE FÖR INSTALLATION

Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation i rummet där bastun ska installeras Se till att trämaterialen inte kommer i konstant kontakt med vatten, till exempel längst ner på väggen. Under installationen Se till att bastunas yttre ytor inte förblir utsatta för vatten eller fukt vid installationen.

 

BEHANDLING AV TRÄKOMPONENTER

För att förlänga livstiden för din bastu rekommenderar Combiwood Sweden / Combistock OÜ att du behandlar alla träkomponenter, element och ramar med ett andningsbart träskyddsmedel - konserveringsmedel förbättrar träets motståndskraft mot smuts och fukt, vilket gör det lättare att rengöra och förbättrar dess utseende med en djup, levande ton. Damma alla träbastukomponenterna och rengör dem sedan med ett basturengöringsmedel innan du låter dem torka. Behandla väggar och tak på båda sidor med en specialbastufinishprodukt från Tikkurila Supi Saunasuoja. Behandla sedan alla ytor på sittmaterialen med en bastubeskyddsprodukt från Tikkurila Supi Laudesuoja. Använd inte färger eller lacker, eftersom träet måste kunna andas.

 

RÅD OCH UNDERHÅLL AV BASTUN UNDER ANVÄNDNING

Kasta bara vatten på värmaren, inte på väggar eller bänkar. Bär inte våta baddräkter i bastun, eftersom vatten från dessa kommer att skada bänken. För att hålla bänken fräsch rekommenderar vi att du använder sätesöverdrag - dessa kan också göra det bekvämare att sitta på bänken när den är varm.

 

EFTER VARJE ANVÄNDNING

Torka av bänkarna med en ren, fuktig trasa - använd inte rinnande vatten för att rengöra dem och se till att överflödigt vatten inte blir liggande på träytorna. Använd lämpliga rengöringsprodukter för bänkar och andra träkomponenter, läs instruktionerna först. Efter rengöring av bastun, låt ytorna torka och se till att rummet är väl ventilerat - vi rekommenderar att du lämnar värmaren på i minst en halvtimme med luftventilen öppen och dörren och fönstren stängda. Lyft om möjligt bänkarna så att de kan torka bättre.

 

MINST EN GÅNG PER ÅR

Behandla bastuns träytor med en lämplig produkt, detta bör göras oftare om bastun har intensiv användning. Rengör bastuns alla sittytor, väggar och tak med en mjuk borste eller trasa och en specialiserad rengöringsprodukt enligt anvisningarna på förpackningen. För djupare fläckar och smuts, rengör bänken försiktigt med fint sandpapper, innan du behandlar den slipade ytan med ett träskyddsmedel. Undvik att använda rengöringsmedel som är olämpliga för bastu - till exempel desinfektionsmedel bleker träet och kan förstöra dess yta. Inspektera fästena på bänkarna och stöden, dra åt eventuella skruvar; de kan lossna med tiden på grund av förändringar i träet på grund av värme och fukt.

 

UNDVIK.

Torka inte textilier i din bastu, eftersom det kan utgöra en brandrisk - överdriven fukt kan också skada träytan. Undvik att värma bastun över den maximala temperatur som anges av värmeproducenten . Överdriven värme kan orsaka brandrisk . Använd aldrig högtryckstvätt eller rinnande vatten när du rengör bastun, eftersom överdriven fukt kan skada träets struktur och yta permanent.

 

HUR TRÄ FÖRÄNDRAS I BASTU

Trä är ett naturligt material och ytan kan spricka eller böjas när den används i bastun. Detta är normalt på grund av de extrema och snabba förändringar i temperatur och luftfuktighet som uppstår. Risken för veddeformation beror på materialets och intensiteten i användningen - effekterna är också mer synliga i bredare brädor. Trämaterial i den del av bastun som är mest utsatt för den heta ångan kan bli mörkare med tiden

 

HANTERING AV BASTU TRÄ

Hantera träförpackningar eller enskilda brädor försiktigt under installationen Skrapa inte träytan eller skjut brädorna över varandra. Att behandla träet med en lämplig träolja eller vårdprodukt mjukgör även doften. Observera att vi inte kan acceptera reklamation rörande träets kvalitet eller doft efter att det har kapats, installerats eller behandlats.